"วิดิทัศน์การเตรียมตัวในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดย ศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์"