ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒

            สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการพิจารณาคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ที่สำเร็จการศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศ จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562  โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

  1. ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน
  2. ประเภทบริการ
  3. ประเภทบูรณาการทั่วไป
  4. ประเภทวิชาการ/วิจัย
  5. ประเภทบริหาร

          โดยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลดังนี้

  1. ประเภทบริการ

- รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ

  1. ประเภทวิชาการ/วิจัย

- ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

  1. ประเภทบริหาร

- รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

 

โดยคณาจารย์จะเข้ารับมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562  ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร