“มหัศจรรย์ปันของเล่นให้น้องปีที่ 8” โดยนักศึกษากายภาพบำบัด มข.

“มหัศจรรย์ปันของเล่นให้น้องปีที่ 8” โดยนักศึกษากายภาพบำบัด มข.

        วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบของเล่นให้น้องที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการปันของเล่นให้น้องเริ่มมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551 ในโครงการผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น ต่อมาได้นำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบำบัดเด็กในปี 2555และเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีเพื่อ มข. (2557 – 2559) โดยสาขาวิชากายภาพบำบัดมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสาธารณะในฐานะผู้ให้การบำบัดรักษา การเสียสละเพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส และนำความรู้จากวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียม “ พร้อมทำงาน ” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

        ที่ผ่านมาได้นำของเล่นมอบให้น้องในที่ต่างๆ อาทิ โรงเรียนมารีย์นิรมล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น ในปีนี้นักศึกษาได้ ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวและวัสดุเหลือใช้เพื่อทำของเล่นมอบให้น้องโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประมาณ 30 รายการ โดยมี ผศ. พิศมัย มะลิลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าสร้างสรรค์สังคม