คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลอื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลอื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ ห้องออคิดบอลรูม1-2 โรงแรมพูลแมนราชาออคิด
ข่าว/ภาพ ฐะปะนีย์