“ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้องด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ“ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแแก่น


ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562


  1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดร.เดชา ศิริภัทร มข. รุ่น 2 คณะเกษตรศาสตร์
  2. รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562 ด้านต่าง ๆ

2.1 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม มข. รุ่น 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 ด้านวิชาชีพ ได้แก่ ดร.กฤษดา แสวงดี มข. รุ่น 16 คณะพยาบาลศาสตร์

2.3 ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ มข. รุ่นที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์

2.4 ด้านวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ มข. รุ่น 18 คณะสาธารณสุขศาสตร์

2.5 ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง มข. รุ่นที่ 20 คณะเทคนิคการแพทย์

2.6 ด้านวิจัย ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ มข. รุ่น 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์


ข่าว/ภาพ ฐะปะนีย์