คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ดาวน์โหลดภาพ https://drive.google.com/open?id=1s43JHCa8xEUhic51Qo8V_K-jnNk3M0iR