คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ นายชินภัทร พรหมแข้ ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด สาขาขอนแก่น ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ นายชินภัทร พรหมแข้ ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด สาขาขอนแก่น ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และผศ.ดร.นพมาศ  เข็มทองหลาง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นผู้รับมอบทุน ดังกล่าว

ข่าว อัจฉราภรณ์
ภาพ  ศุภกร