ประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction With the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

             ประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction With the 4th                     Allied Health Sciences Symposium  วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562   ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

          ระหว่างวันที่ 6- 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation in Transformative and Translational Health Sciences”โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ และพยาบาล ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานานชาตินี้ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการชาวต่างชาติ 21 คน เป็นคนไทย 10 คน มีผู้เข้าร่วมการประชุม 194  คน เป็นชาวต่างชาติ 53 คน (27.3%) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ oral และ poster presentation รวมทั้งมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทจำนวน 25 บริษัท

          ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ตลอดจนการนำนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการด้านสุขภาพ

 

ข่าว  ฐะปะนีย์

ภาพ ฐะปะนีย์/อัจฉราภรณ์