“นักศึกษากายภาพบำบัด เรียนรู้สุขภาพองค์รวมในยุคศตวรรษที่ 21”

“นักศึกษากายภาพบำบัด เรียนรู้สุขภาพองค์รวมในยุคศตวรรษที่ 21”

        เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กายภาพบำบัดสำหรับความงามและสุขภาพ โดยสาขาวิชากายภาพบำบัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอรปด้วยคุณลักษณะพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านสุขภาพองค์รวมเป็นปีที่ 5 กิจกรรมนี้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนรายวิชา 472 213 ธาราบำบัดและกายภาพบำบัดบูรณาการ ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการดูแลสุขภาพและความงามในยุคศตวรรษที่ 21 อาทิ การนวดลดเซลลูไลท์ สปาหน้า เป็นต้น โดยมี ผศ.พิศมัย  มะลิลา และอาจารย์ สิรินาฏ เมธาธราธิป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักศึกษาจำนวน 47 คน

       ขอขอบคุณสาขาวิชากายภาพบำบัดและคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต