“กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน รายการวิทยุปีที่ 11 ”

“กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน รายการวิทยุปีที่ 11 ”

        เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรมจัดรายการวิทยุเพื่อประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ( สวท.ขอนแก่น F.M. 99.5 MHz, A.M.648 KHz ) ในรายการเสียงชุมชนคนอีสาน ช่วง “กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ 13.00 – 14.00 น  สาขาวิชากายภาพบำบัดมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาสาธารณะโดยนำความรู้จากวิชาชีพมาบริการประชาชน จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากายภาพบำบัด “ พร้อมทำงาน ” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในยุคศตวรรษที่ 21 นี้

        ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ สวท. ขอนแก่น โดยมี ผศ. พิศมัย มะลิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นผู้รับผิดชอบ และขอขอบคุณสาขาวิชากายภาพบำบัดและคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม