“ ต้นกล้ากายภาพบำบัด จิตอาสาอาชาบำบัด ปีที่ 8 ”

“ ต้นกล้ากายภาพบำบัด จิตอาสาอาชาบำบัด ปีที่ 8 ”

        เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  “โครงการต้นกล้ากายภาพบำบัด จิตอาสาอาชาบำบัด ปีที่ 8 ” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาชาบำบัดใน ซึ่งสาขาวิชากายภาพบำบัดมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาสาธารณะโดยนำความรู้จากวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เพื่อบริการประชาชน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากายภาพบำบัด “ พร้อมทำงาน ” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก  และทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้กับนักศึกษา โครงการนี้รับผิดชอบโดย ผศ. พิศมัย มะลิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมดีๆ เช่นนี้คือ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ต.ท่าพระ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น