“นักศึกษากายภาพบำบัด เรียนรู้วิถีชุมชนจัดอบรมความรู้สู่ประชาชน” ณ ต. ศิลา อ. เมือง จ.ขอนแก่น

“นักศึกษากายภาพบำบัด เรียนรู้วิถีชุมชนจัดอบรมความรู้สู่ประชาชน”

ณ ต. ศิลา อ. เมือง จ.ขอนแก่น

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน ได้เรียนรู้การศึกษาชุมชนโดยเริ่มจากการค้นหาต้นไม้เหตุแห่งทุกข์ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ทำสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประมาณ 30 คน ในพื้นที่ ต. ศิลา เข้าร่วมกิจกรรม และหาแนวทางสำหรับจัดทำแผนโครงการและดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดสู่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว การทำกิจกรรมนี้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนรายวิชา 472 462 กายภาพบำบัดชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลตนเองด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานและความดันโลหิต

       ในการนี้มีคณาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัดร่วมบริการวิชาการ อาทิ รศ.น้อมจิตต์  นวลเนตร์  ผศ.พิศมัย  มะลิลา  ผศ. พลลพัฏฐ์  ยงฤทธิปกรณ์ อ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ อ. เสาวนีย์ นาคมะเริง  อ. อธิพงศ์ พิมพ์ดี และ นางสาวธัญวรัตน์ ลุนสาร นักกายภาพบำบัด ร่วมลงพื้นที่ ขอขอบคุณสาขาวิชากายภาพบำบัดและคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษาพร้อมออกไปรับใช้สังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต