ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เรวัตร ทักษิณะมณี ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เรวัตร ทักษิณะมณี ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 13,000 บาท โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบทุน ดังกล่าว

ข่าว ฐะปะนีย์
ภาพ อัจราภรณ์