โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่26-27 ตุลาคม 2562 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแยกเป็นสาขากายภาพบำบัด 68 คน และสาขาเทคนิคการแพทย์ 93 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก              รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ฐะปะนีย์

ภาพ ศุภกร/ฐะปะนีย์