คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย มะลิลา อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒  ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

           การจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ปีนี้เป็นปีที่ ๑๘ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สาธารณชนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

 

ข่าว  ฐะปะนีย์