กิจกรรม “สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 โดยนายชัยธวัช สิริยากุล ประธานโครงการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 28 ขึ้น  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง และ อาจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ โดยมีคณาจารย์สาขากายภาพบำบัดกว่า 12 ท่าน รุ่นพี่ศิษย์เก่ากว่า 30 คน และนักศึกษากายภาพบำบัดจำนวน 129 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสาขากายภาพบำบัดและเป็นศิษย์เก่ากายภาพบำบัดรุ่นที่ 1 ในการเป็นประธานพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา  โดยในการสัมมนาวิชาชีพในครั้งนี้ มีกิจกรรมเล่าประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมการเล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเล่าประวัติความเป็นมาของกายภาพบำบัด มข.ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนทองคำ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลี โจนส์  

          กิจกรรมต่อมาเป็นการแนะนำการทำงาน และแนวทางการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า และมีกิจกรรมผูกข้อมือให้นักศึกษาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและคณาจารย์เป็นการเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างกัน และต่อด้วยกิจกรรมกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรม walk rally เป็นการสร้างความสามัคคีในนักศึกษาทุกๆชั้นปี จากนั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญและถือธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนาน คือ พิธีรำลึกพระคุณ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานภาควิชากายภาพบำบัด ตลอดจนช่วยเหลือคณะเทคนิคการแพทย์ทั้งงานด้านบริหารและวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพิธีการวางดอกไม้และการรำเพื่อแสดงความระลึกถึงจากศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกชั้นปี และพิธีเทียนเพื่อเป็นการอวยพรและยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนสู่วิชาชีพ สำหรับกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแสดงของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม  

          ในโอกาสนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่าน ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังอย่างยิ่งและเกิดเป็นภาพความทรงจำ ความรักความสามัคคีและประสบการณ์ที่ดี  และเพื่อให้นักศึกษา ได้นำความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ มาประยุกต์ใช้ในการในการเรียนและการทำงานในอนาคต และขอขอบคุณคุณโลมใจ สินเธาว์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ข่าว: ชัยธวัช

ภาพ: จารึก และ  อิสมาแอล