งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Born to Be Academy

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา (9.00 น. ) งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Born to Be Academy  จำนวน 200 คน เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม      พิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณนี  สังกา หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  ปึงสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การเข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ นับว่าเกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

 

ข่าว : ฐะปะนีย์

ภาพ : ศุภกร