โครงการมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปีสองสู่วิชาชีพ

 

 

กำหนดการโครงการมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปีสองสู่วิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**********

11.00  - 12.00 น.

 

12.00 – 12.30 น.

เตรียมเอกสารและความพร้อมของสถานที่

รับประทานอาหารกลางวัน

ลงทะเบียน

12.30 – 13.00 น.

ผู้ปกครองนักศึกษาพบผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ (Focus group)

13.00 – 13.10 น.

พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา

โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

(กล่าวรายงาน โดย นางสาวซูรีซา อาลี ประธานโครงการ)

13.10 – 13.45 น.

พิธีมอบเสื้อกาวน์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูประจำชั้น และพี่ศิษย์เก่า
(อ่านรายชื่อนักศึกษา โดยนายณัฐนนท์ สุดาเดช นายกสโมสรนักศึกษาฯ)

13.45 – 14.00 น.

14.00 – 14.15 น.

พิธีมอบทุนการศึกษา

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(นักศึกษาเปลี่ยนจากชุดนักศึกษาเป็นชุดกาวน์ฝึกปฏิบัติงาน)

14.15 – 14.45 น.

กล่าวแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดย

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ผศ.ดร.อรุณนี สังกา)

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด (รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ)

กล่าวแสดงความยินดีและความรู้สึก โดย

ตัวแทนผู้ปกครองสาขาเทคนิคการแพทย์

ตัวแทนผู้ปกครองสาขากายภาพบำบัด

14.45 – 15.00 น.

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นักศึกษาสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 36

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 40

15.00 – 15.15 น.

พิธีกล่าวปฏิญาณตนต่อวิชาชีพ

(นำกล่าวปฏิญาณตน โดยนางสาวซูรีซา อาลี  ประธานโครงการ)

15.15 น. เป็นต้นไป

นักศึกษาและผู้ปกครองถ่ายรูปตามอัธยาศัย ณ ลานจามจุรี
คณะเทคนิคการแพทย์

 

…………………………………………………………..

<<หนังสือเชิญผู้ปกครอง>>