กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สถานบริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (PT clinic)

กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ณ สถานบริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (PT clinic)

เวลา 06.00 - 06.15      พิธีสงฆ์

เวลา 06.15 - 06.30      ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

เวลา 06.30 - 07.00      แสดงธรรม โดย พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

เวลา 7.00 เป็นต้นไป      รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

 ณ ห้องประชุมพิสิฐฎ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2

เวลา 10.30-12.00        การบรรยายเรื่อง การเตรียมเอกสารและขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบ Onlin 

                                      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานคระกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 13.00-13.50        พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่บุคลากรและศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์

เวลา 13.50-14.00        พักรับประทานอาหารว่าง

แวลา 14.00-15.30       การบรรยายเรื่อง นโยบายด้าน digital transformation และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรร

                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี 

                                    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น