ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562