ประกาศ "ขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี"

ประกาศ "ขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี"

เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเลื่อนกำหนดการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีจำนวน 50 คน จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามประกาศข้างต้นไปก่อน ซึ่งท่านจะได้สิทธิ์ตรวจสุขภาพดังเดิม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)พ้นไป ทั้งนี้ทางสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จะกำหนดวันตรวจสุขภาพและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง