“งดการให้บริการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (ทุกสาขา) ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563”

ประกาศ “งดการให้บริการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (ทุกสาขา)
ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563”

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงของดการให้บริการของคลินิกกายภาพบำบัดและนวดไทยและห้องปฏิบัติการชุมชน (สาขาในเมืองและสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 เมษายน 2563