รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น