ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี 50 ท่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี 50 ท่าน
จาก สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aCKb4tTklDxGVLAPTZgOfgpbER9d9o9R8xRoP13SRw4/edit?usp=sharing