สัมมนาบุคลากร ณ Meeting room 3 อุทยานวิทยาศาสตร์

14-15 พฤษภาคม 2562 สัมมนาบุคลากร ณ Meeting room 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น