ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก The Eastern International University ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ อ.ดร.อัญชลี เตชะเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และบุคลากรร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Eastern International University ประเทศเวียดนามในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการบริการด้านคลินิค และบริการชุมชน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : อัจฉราภรณ์
ภาพ: อัจฉราภรณ์/สุภาพร