คณะเทคนิคการแพทย์จัด โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัด โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับบุคลากร และวิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาทางห้องประชุม และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแนวทางพัฒนา ให้กับบุคลากรภายในคณะ เพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน รวมถึงรับทราบนโยบายทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ของบุคลากร ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหารใหม่ของ AMS KKU โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เพื่อวางแนวทางพัฒนาและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2563-2567 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ส่วนแนวทางการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรยุคดิจิตอลรมถึงการบริหารงบประมาณ ปี 2564 ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง เป็นผู้บรรยาย
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ และ Work Shop เรื่อง ทำน้อย ได้มาก และมีประสิทธิภาพ ด้วย Lean management โดย คุณกิตติศักดิ์ วงศ์จารุวัฒน์ ที่ปรึกษาการตลาด การขาย การเงินและการลงทุน พร้อมทีมงาน และในช่วงบ่าย มีการบรรยาย เรื่อง Happy Together @AMSKKU (สุขเอ๋ย...อยู่หนใด?) โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้มีมาตรการป้องกัน COVID – 19 สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล นั่งห่างกัน 2 เมตร ตามหลัก Social Distancing
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ / จำนงจิต ชมภูวิเศษ