“ปีที่ 13 บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้”

“ปีที่ 13 บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้”

        โดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชากายภาพบำบัดและสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมบริการวิชาการในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 13 ปี ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้รับบริการ 5 รุ่น จากเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 และได้เริ่มให้บริการรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

       สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการด้านกายภาพบำบัด ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่สังคม อาทิ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ โดยบริการด้านกายภาพบำบัดประกอบด้วย การ ตรวจประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อม ตรวจข้อเท้าและข้อเข่า ตรวจภาวะหลังหลวม บริการรักษาเป็นต้น โดยมี ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ ผศ. พิศมัย มะลิลาและทีมคณาจารย์กายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้บริการ