"นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร" ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ ที่ได้รับรางวัล "นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร" ประจำปี 2563
ตามประกาศที่ 5/2563 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ