ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มข. คนที่ 11

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมฯ และ คุณเสกสิทธิ์ สังคีรี รักษาการแทนผอ.กองบริหารงานคณะ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ/อรรถพล ฮามพงษ์