ขยายเวลางดให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 ขยายเวลางดให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.043-202080, 043-202081"