งดให้บริการจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

 

"ประกาศงดให้บริการจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจะเปิดให้บริิการตามปกติในวันที่ 13 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.043-202080, 043-202081"