::วิสัยทัศน์ ::

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำระดับโลก เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมโลก”

::ค่านิยมองค์กร ::

MT :: M- Morality มีคุณธรรม
T-Teamwork ทำงานเป็นทีม
PT :: P-Professionalism มุ่งเน้นความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
T-Transformation นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์