รายชื่อคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดี
ผศ.ดร.อมรรัตน์  จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ  
อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา  
ผศ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด  
ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ