คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.อรุณนี สังกา
Asis.Prof. Arunnee Sangka

หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์


 
 
 
 

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ
Peungsuwan Pannee, Ph.D

หัวหน้าสายวิชากายภาพบำบัด


 
 
 
 
ชั้น 5 อาคาร 1 โทร.11410 ต่อ 53,54
ชั้น 3 อาคาร 2 โทร 308 หรือ 11423