การขอสิทธิบัตร

 
การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คำชี้แจงการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
แบบคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

การยื่นจดลิขสิทธิ์

บทความเด่น....น่ารู้

- คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
- เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เกร็ดความรู้…IP

- ใคร? มีสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- สร้างรายได้...จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา