“พิธีตัดช่อดอกกัญชา ช่อปฐมฤกษ์”

นที่ 4 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมใน “พิธีตัดช่อดอกกัญชา ช่อปฐมฤกษ์” จัดโดย สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน โดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัยปลูกกัญชาเพื่อใช้ช่อดอกกัญชาในการศึกษาวิจัยการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว
ณ หมวดพืชผัก สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มข.