เตรียมบัณฑิตพึงประสงค์ “จิตตปัญญาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดปี 4”

เตรียมบัณฑิตพึงประสงค์ “จิตตปัญญาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดปี 4”

          เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการผลิตบัณฑิต (จิตตปัญญา) สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดปี 4 สาขาวิชาฯ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด รวมถึงการเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานการทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ สาขาวิชาฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และพัฒนาทักษะความเข้าใจตนเอง การสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น โดยเน้นจิตตปัญญาศึกษาในการเปิดใจ เปิดวาจาแลกเปลี่ยน สังเกตร่างกายพฤติกรรม ใจ อารมณ์ความรู้สึกความคิดเหตุผล ที่สร้างสรรค์ให้เกิดสมดุลในปัญญา 3 ฐาน โดยมีนักศึกษากายภาพบำบัดปี 4 จำนวน 27 คน เข้าร่วม

          ในการนี้ขอขอบคุณทีมวิทยากร อ.ดร.อริยพร คุโรดะและผศ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาสร้างสรรค์กิจกรรม