ร่วมหารือการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider: PT Provider)

วันที่ 3 พ.ย. 2563 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิสาหกิจ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider: PT Provider) โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และทีมงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข