ร่วมพบปะ เข้าดูงาน และฝึกปฏิบัติการ โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 2 พ.ย. 2563 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิสาหกิจ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Genomics and Precision Medicine Laboratories Program จากโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 12 คน ร่วมพบปะ เข้าดูงาน และฝึกปฏิบัติการ โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข