ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
วันที่ 31 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มข. นำโดย อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กร และการต่างประเทศ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางมยุรี ฮาตแสนเมือง รักษาการแทน ผอ.กองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “มข.ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามแม้ในยามวิกฤตภัยโควิด” เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา ตลอดจนบูชารอยพระพุทธบาท และเทพเจ้าตามคติความเชื่อ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ
ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ/ศุภกร ขรรแก้ว