โครงการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและกิจกรรมดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์โดยนางสาวพีรดา ศรีจันจรา ประธานดำเนินงาน ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้บริหาร คณาจารย์ จัดโครงการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและกิจกรรมดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรทุกชั้นปี
ภาพ: นส.ณัฏฐธิดา ไชยยศ และนายพิสิฐชัย อาชาเทวัญ
ข่าว: นส.พีรดา ศรีจันจรา