รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว. อว.) รศ.นทพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวต้อนรับ จากนั้นรับชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยม ชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ใน Theme “Innovative Healthcare for all ages” (นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสำหรับทุกช่วงวัย) ประกอบด้วย ชุดตรวจและเซ็นเซอร์แบบเร็ว, ระบบปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ และ นวัตกรรมด้านกายภาพบำบัด ซึ่งมีผลงานที่นำมาแสดงในครั้งนี้จำนวน 21 ชิ้น
จากนั้นเยี่ยมชมการให้บริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ในการนี้ ทางสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดได้ให้บริการ health assessment อีกด้วย
สำหรับชิ้นงานนวัตกรรมของคณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีดังนี้
สาขาเทคนิคการแพทย์
1.Thalassemia screening kits; KKU-OF และKKU-DCIP-Clear
นักวิจัย: ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ และ คณะ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO13485, อย., บัญชีนวัตกรรมไทย
2.ชุดทดสอบเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส ด้วยอนุภาคทองนาโนอย่างรวดเร็ว
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: นส.อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ, รศ.อรุณ วดี ชนะวงศ์, รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตา นนท์, รศ.โชติชนะ วิไลลักขณา
3.ชุดทดสอบ lateral flow immunoassay สำหรับการตรวจ Staphylococcal protein A เพื่อ การวินิจฉัยเชื้อStaphylococcus aureus
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, นส. อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ, รศ.อรุณวดี ชนะวงศ์, ผศ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, ผศ.ราตรี ทวิชากรตระกูล
4.ชุดตรวจวัดโคตินินในปัสสาวะ
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี, ผศ.จินดารัตน์ ตระกูลทอง, รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกูล
5.ชุดน้ำยา ทดสอบoxalate ใน ปัสสาวะ
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล, รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ,ศ.นพ.วิศิษฏ์ ทองบุญ เกิด, รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง, รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง, ศรีสรรค์ ปูพบุญ
6.การตรวจวิเคราะห์นิ่วไต ด้วย ATR-FTIR spectrophotometer
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล,ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์,อ.ดร.โมลิน ว่องวัฒนากูล,ณหทัย อุตมะมูล,ไตร รัตน์ นิจโรจเสถียร
7.ปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลสุขภาพ และอุปกรณ์ชนิดพกพาเพื่อติดตาม สภาวะความเสื่อมของร่างกายจากเลือดและลมหายใจ
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูรและคณะ
8.แถบตรวจ Neutrophil gelatinase-associated lipocatin (NGAL) สำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยใช้ Aptamer
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง, รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร, รศ.ดร.พัชรี บุญศิริ, ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา, อ.ดร.โมลิน ว่องวัฒนากูล
สาขากายภาพบำบัด
9.การนวดไทยสัปดาห์ละครั้งลดเซลล์ ภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรค ในผู้สูงอายุ
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์, รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง,ดร.วิสิฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์ ,นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์
10.อุปกรณ์ประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะทางจากผนัง และลำแสงอินฟาเรด
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา, รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา, อ.ธนาฒน์ สุกนวล, อ.ดร.พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์, น.ส.อาภัสนันท์ วิยะนัด
11.นวัตกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทางสายตาเกี่ยวกับปริมาณการลง น้ำหนัก รุ่นที่ 2
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.สุกัลยา อมตฉายา, รศ. พิพัฒน์ อมตฉายา,อ.ธนาฒน์ สุกนวล, อ.ดร.ศิริสุดา พลที, ดร.วิไลรัตน์ แสนสุข
12.นวัตกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทางสายตาเกี่ยวกับปริมาณการลงน้ำหนัก รุ่นที่3
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.สุกัลยา อมตฉายา, รศ. พิพัฒน์ อมตฉายา,อ.ธนาฒน์ สุกนวล, อ.ดร.ศิริสุดา พลที, ดร.วิไลรัตน์ แสนสุข
13.อุปกรณ์วัดแรงกดจากแขน
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา,น.ส.มคมาศ คำเพราะ,รศ.ดร. พิพัฒน์ อมตฉายา,นายธงชัย นิตย์ใหม่, อ.ธนาฒน์ สุกนวล, นายปิยะณัฐ อาจประจันทร์
14.ทางเดินพื้นหินเทียม
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา, อ.ดร.ดลยา พรหมแก้ว, รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา, ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
15.นวัตกรรมกายภาพบำบัด การสร้าง เสริมสุขภาพการออกกำลังกาย และกายบริหารแบบองค์รวมและ พัฒนาแอพพลิเคชั่น
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
16.สายยางยืดบริหารคอสำหรับ คนทำงานออฟฟิศ
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
17.ตะขอนวดตัววิไล
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
18.เตียงพิเศษสำหรับช่วยพลิกตะแคง ตัวผู้ป่วยที่อ่อนแรง
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์
19.Walker 3 ขา
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ
20.หมอนรักษ์หลัง
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
21.นวดเท้าตนเองที่บ้านด้วยอุปกรณ์ นวดไม้
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์และผู้ร่วมงาน: กัลญารัตน์ ฉนำกลาง, รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ, ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา, อุไรวรรณ ชัชวาลย์, และ ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ข่าว: ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ, อดิศักดิ์ พละทรัพย์