สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 29

ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวมธุริน สุทธิ ประธานโครงการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 29 ขึ้น ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ โดยมีคณาจารย์สาขากายภาพบำบัดกว่า 10 ท่าน รุ่นพี่ศิษย์เก่ากว่า 20 คน และนักศึกษากายภาพบำบัดจำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในการเป็นประธานพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในการสัมมนาวิชาชีพในครั้งนี้ มีกิจกรรมเล่าประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมการเล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเล่าประวัติความเป็นมาของกายภาพบำบัด มข.ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลี โจนส์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
กิจกรรมต่อมาเป็นการแนะนำการทำงาน และแนวทางการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าทาง google meet จากนั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญและถือธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนาน คือ พิธีรำลึกพระคุณ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานภาควิชากายภาพบำบัด ตลอดจนช่วยเหลือคณะเทคนิคการแพทย์ทั้งงานด้านบริหารและวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพิธีการวางดอกไม้และการรำเพื่อแสดงความระลึกถึงจากศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกชั้นปี และมีกิจกรรมผูกข้อมือให้นักศึกษาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและคณาจารย์เป็นการเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างกัน และต่อด้วยกิจกรรมกิจกรรม walk rally และพิธีผูกสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในนักศึกษาทุกๆชั้นปี
ในโอกาสนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่าน ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังอย่างยิ่งและเกิดเป็นภาพความทรงจำ ความรักความสามัคคีและประสบการณ์ที่ดี และเพื่อให้นักศึกษา ได้นำความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ มาประยุกต์ใช้ในการในการเรียนและการทำงานในอนาคต และขอขอบคุณคุณโลมใจ สินเธาว์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ข่าว: ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
ภาพ: คณิศรวีร์ และ อิสมาแอล