ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ MedPark Hospital

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ MedPark Hospital
นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดและคณะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์กับ MedPark Hospital เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริการด้านการแพทย์ และเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะความสามารถของนักกายภาพบำบัดมืออาชีพและนักเทคนิคการแพทย์ สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ MedPark Hospital กรุงเทพมหานคร
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทย