ขอเชิญเข้าร่วมการอบรบนวดไทยสไตล์อิสาน

📣

นวดไทยแบบอิสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอิสานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายจากการทำงานต่อเนื่องกันนานๆ ยังเป็นวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพจากการผ่อนคลายจากความเครียดได้ดี อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่ว่างงานสามารถทำงานเสริมอาชีพอย่างง่ายและให้ผลในระยะสั้น หากผู้ที่สนใจได้รับการฝึกอบรมการนวดไทยสไตล์อิสานและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้ว สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และขยายผลต่อไปในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพียงพอที่จะยังชีพ

💪นำทีมวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิพงศ์
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท รับจำนวน 40 คน
โดยอบรมเป็นระยะเวลา 14 วัน (วันที่ 18 – 31 มกราคม 2563) ณ โครงงานกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

☎️ผู้สนใจโปรดติดต่อ คลินิกกายภาพบำบัด สถานบริการฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202080