ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบททบทวนวรรณกรรมเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”