ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย"

<<ใบขอเชิญเข้าร่วมอบรม ใบขออนุมัติจัดโครงการ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ>>