ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2563 การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด

(Short course training in physical therapy) โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้

                    หลักสูตรที่ 1: การจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (Advanced management in musculoskeletal

disorders) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

หลักสูตรที่ 2: กายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท (Physical therapy for neurorehabilitation) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3

เมษายน 2563 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

                   หลักสูตรที่ 3: การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการรักษาทางกายภาพบำบัดขั้นสูงในผู้ป่วยเด็กทางระบบประสาท (Early Intervention and

Advanced in Neuropediatric Physical Therapy) ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

                   หลักสูตรที่ 4: Therapeutic Thai massage for musculoskeletal disorders (inter program) ระหว่างวันที่ 10 - 21

สิงหาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น                            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย  

                กลุ่มต่างๆ แก่นักกายภาพบำบัด อาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สนใจ โดยคณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้ถ่ายทอดโดยอ้างอิงจากความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัยต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลง

ทะเบียน                  เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ได้ที่

  https://sites.google.com/kku.ac.th/pt34

                  

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

QR Code รายละเอียดโครงการและลงทะเบียน                                                                                                                          

 

สาขาวิชากายภาพบำบัด

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2085