ประกาศ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในคระเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563